SPELEOLOŠKA EKSPEDICIJA ‘SREDNJI VELEBIT 2019’

Speleološki klub Ozren Lukić u sklopu je godišnjih aktivnosti Komisije za speleologiju HPS-a održao ekspediciju koja je trajala od 3. do 11. kolovoza 2019. godine.  Kamp je ove godine bio smješten u Smojverskim dulibama, podno južnih padina Dokozinca. Ukupno je kroz kamp prošlo 39 ljudi iz 7 speleoloških udruga (Speleološki klub Ozren Lukić, HBSD, SO HPD Željezničar Zagreb, Breganja, SK Ursus Spelaeus, SU Estavela, SD Herceg-Mostar).

Ekipa sredinom ekspedicije foto: I. Perković

Speleološka istraživanja su provedena u 24 speleološka objekta, od kojih je 22 novoistražen i topografski snimljen. Uz speleološka istraživanja provedena su i biospeleološka, geološka te fizikalna mjerenja te je provedena fotodokumentacija prilikom istraživanja svih objekata. Ponajviše se istraživalo na području Dokozinca, kojeg karakterizira izrazito okršeni teren, te je do nekih objekata bio zahtjevniji pristup. Istraživalo se i na zapadnim i istočnim padinama Maljevič brijega, koji svakako ima perspektive za daljnje rekognosciranje. Israživalo se i na nekim starijim područjima istraživanja, pa se tom prilikom odradilo i daljnje rekognosciranje Jasenovačke kose, gdje se pronašlo i nacrtalo nekoliko novih objekata. Završena su istraživanja u jami Obitl i špilji u Štirovači, gdje su upitnici stajali još od ekspedicije iz 2016. godine.

južni greben Dokozinca foto: T. Kurečić
istraživanje jame Roger spreman foto: I. Perković

Bila je ovo peta u nizu ekspedicija SKOL-a na području Srednjeg Velebita. 2015. i 2016. godine istraživalo se na području koje je bilo bliže cesti Štirovača-Dabarska kosa, na potezu od Barica do Bristovca, a najviše je objekata u tom periodu odrađeno na području Bijelih stijena, Laktinog vrha i Jasenovačke kose. Tih je godina kamp bio smješten kod Kugine kuće i na Baricama. 2017-2018 godine proveli smo na području Kalanjeve ruje sa glavnim ciljem nastavka istraživanja u ponoru Pepelarica i okolnog područja. Područje Dokozinca planirano je još 2016. godine, no zbog teškog pristupa odgodili smo ga istraživati. 2018. godine probijena je nova šumska cesta koja vodi od Kugine kuće do središta Smojverskih duliba, te nam je time omogućen lakši pristup tom području, za koje se pokazalo da smo bili u pravu vezano za njegovu perspektivu u vidu speleoloških istraživanja.

rekognosciranje foto: O. Milaković

Svakako trebamo spomenuti i zahvaliti se ovogodišnjim donatorima, pokroviteljima i sponzorima (Komisija za speleologiju HPS-a, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, jama Baredine, inicijativa Čisto podzemlje, Zagrebačka pivovara).

večer u kampu foto: V. Sudar

piše: Damir Janton