Znanstveni i stručni radovi

Ovdje su dostupni znanstveni i stručni radovi naših članova koji su uže ili šire vezani za speleološku tematiku.

Bedenicki N. (2011); Speleološki katastar u GIS tehnologiji, diplomski rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (PDF 4.8MB)

Vlašić I. (2012); Hidrogeološke značajke šireg područja Vršeljaka, Srednji Velebit, diplomski rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (PDF 4MB)

Korač N. (2014); Geološke značajke Ponora kod Rašpora na Ćićariji, diplomski rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (PDF 7.1MB)

Korač N. (2014); Geološke značajke Ponora kod Rašpora na Ćićariji, poster, Skup speleologa Hrvatske, Lepoglava 2014 (PDF 7.3MB)

Kocijan V. (2016); Geološka, hidrogeološka i hidrografska svojstva i speleološki objekti oko Slunja, završni rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (PDF 1.9MB)

Kocijan V. (2016); Geološka, hidrogeološka i hidrografska svojstva i speleološki objekti oko Slunja, poster (PDF 2MB)

Janton D. (2016): Speleološka istraživanja SK Ozren Lukić na području Špehara u općini Bosiljevo, poster, Skup speleologa Hrvatske, Karlovac 2016 (PDF 12MB)

Trinajstić N., Ivačić V., Bandera Anić T. (2017): Use of GIS and geological maps in speleological research on the example of the northen part of the island Cres, poster, 13th International Conference on Geoheritage, Geoinformation and Cartography, Selce 2017 (PDF 2.8MB)

Kamenski A. (2018): Magnetski susceptibilitet u Slovačkoj jami i Jamskom sustavu Kita Gaćešina-Draženova puhaljka na Velebitu, diplomski rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (PDF 3.8MB)

Trinajstić N., Čuček P., Milaković O. (2018): Prvi koraci djece i mladih u znanstvena istraživanja u speleologiji, Skup speleologa Hrvatske, Ogulin 2018 (PDF 5.6MB)

Janton D. (2019): Organizacija speleoloških istraživanja i ekspedicija u Hrvatskoj, instruktorski rad, Komisija za speleologiju HPS-a (PDF 2MB)

Šarc F. (2019): Stratigraphic profile of Slovačka pit, poster, Međunarodna škola krša, Postojna 2019 (PDF 3MB)

Trinajstić N. i grupa autora (2019): Preliminarna istraživanja mikrobioloških, geokemijskih i geoloških karakteristika sedimenata i vode špilje Bačva, Skup speleologa Hrvatske, Pazin 2019 (1 MB)

Leopold R.; Ivačić V.; Komerički A.; Jović M.; Trinajstić N. (2021): Mala škola speleologije program edukacije proveden u sklopu projekta ,Centar izvrsnosti – Cerovačke špilje’, Skup speleologa Hrvatske, Gospić 2021 (PDF 3 MB)

Trinajstić N. i grupa autora (2022): Monitoring koncentracije radona u Šparožnoj pećini, Skup speleologa Hrvatske, Samobor 2022 (2 MB)

Trinajstić N., Šarc F., Belak F., Rubić D., Radanović M. i grupa autora (2022): Klastični sedimenti i sub-recentna mikrofauna s dna jame Njemice (Biokovo, Hrvatska), Skup speleologa Hrvatske, Samobor 2022 (9 MB)

Sudar N. i grupa autora (2022): Rudnici – špilje otoka Visa, Skup speleologa Hrvatske, Samobor 2022 (8 MB)

Janton D., Pletikosić N. (2022): Sustavna speleološka istraživanja Srednjeg Velebita (2015.-2022.g), Skup speleologa Hrvatske, Samobor 2022 (10 MB)

Rubić D. (2022): Antropogeni utjecaji na speleološke objekte u Hrvatskoj i njihove posljedice, diplomski rad, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2.5 MB)

Capjak Kovačević J. (2023); Projekt rasvjete i električnih instalacija u speleološkim objektima, diplomski rad, Politehnički specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike, Tehničko veleučilište u Zagrebu (8.2 MB)

Trinajstić N., Šarc F. i grupa autora (2023): Radon concentration in Šparožna pećina and Biserujka, Skup speleologa Hrvatske, Čakovec 2023 (2.5 MB)

Šarc F., Šuica S., Trinajstić N. (2023); Željezoviti speleotemi slapa kraj Varaždinskih toplica, Skup speleologa Hrvatske, Čakovec 2023 (5.8 MB)