Korana – Lika 2010

Začetak ovog Međunarodnog projekta vezan je uz najnoviji pristup zaštiti i očuvanju geološke baštine, kojim hrvatsko zakonodavstvo slijedi pozitivne svjetske i europske primjere (projekti IUGS-a i UNESCO-a), uvođenjem strogih mjera zaštite i poticajnih mjera za intenziviranjem stručnih i znanstvenih istraživanja te naglašava potrebu za pojačanjem medijske promidžbe

geobaštine i osiguranjem dugoročne podrške javnosti i institucija u očuvanju georaznolikosti.

Područje istraživanja na ovom međunarodnom projektu nalazi se u samom srcu Republike Hrvatske, te obiluje raznim geološkim, hidrogeološkim, geomorfološkim, arheološkim i biološkim raznolikostima. Geološki gledano to je područje plitkoga krša na istoku pa sve do pravog dinarskog krša na zapadu koji sadrži znatan broj speleološki objekata. Hidrogeološki i geomorfološki područje je poznato po svojoj raznolikosti, tj. tu se nalaze jedni od najljepših bisera u Hrvatskoj kao što su Korana, Slunjčica, Mrežnica, Gacka i dr. te razni izvori i ponori koji su zbog krškog podzemlja povezani s njima. Hidrološki je poznato da se tu nalazi i razvodnica koja Hrvatsku dijeli na dva sliva (Jadranski i Crnomorski sliv), koju je jedino moguće odrediti trasiranjima u speleološkim objektima. Biološki, to područje je: „Kolijevka hrvatske biospeleologije“, te biospeleologije u europi uopće.

Zbog svih tih navedenih osobina nije teško zaključiti da će naša djelovanja kroz terenski rad, laboratorijske analize, putem medija, kroz znanstvene i stručne radove, kroz razna predavanja i seminare, te običnom komunikacijom s lokalnim stanovništvom doprinjeti očuvanju ovog područja i njegove geo i bioraznolikosti.

U cilju očuvanja i promidžbe neobnovljive geološke i geomorfološke podzemne baštine Korana -Lika osmišljen je multidisciplinarni projekt koji uključuje geospeleološka, speleoarheološka i biospeleološka istraživanja.

Projekt je realiziran u okviru sljedećih aktivnosti (projektne faze):

I KORANA:

– speleološko istraživanje i topografsko snimanje speleoloških objekata

– biospeleološka istraživanja

– hidrogeološka i geološka istraživanja

– preliminarna arheološka i paleontološka istraživanja (površinska prospekcija)

II LOVINAC (LIKA)

 • speleološko rekognosciranje i istraživanje, topografsko snimanje speleoloških objekata
 • biospeleološka istraživanja
 • hidrogeološka i geološka istraživanja
 • preliminarna arheološka i paleontološka istraživanja (površinska prospekcija)

Cilj i svrha provedbe:

Provedbom ovog međunarodnog projekta želimo potaknuti hrvatsku javnosti da okoliš u kojem žive ne shvaćaju zdravo za gotovo. Dobro je poznato da je to područje pretrpjelo znatna materijalna oštećenja te ima trend iseljavanja ljudi. Našim terenskim i laboratorijskim istraživanjima želimo ukazati na njegove posebnosti i vratiti mu stari sjaj koji zaslužuje.

Očekivani rezultati:

 • doprinos izradi speleološkog katastra – inventarizacija speleoloških objekata otoka Brača;
 • doprinos izradi stručnih podloga za zaštitu pojedinih speleoloških lokaliteta;
 • utvrđivanje vezeponornihzonaspripadajućimizvorimairijekomKoranom (lijeva obala)
 • inventarizacija podzemne faune istraživanog područja
 • dokumentiranje vrsta stijena, minerala i fosila te podzemnih geomorfoloških oblika;
 • detekcija arheoloških špiljskih lokaliteta u svrhu prijedloga njihove konzervacije i zaštite;
 • informiranje i edukacija otočke zajednice i javnosti o vrijednostima i značaju podzemne geobaštine te aktiviranje njene zaštite i promocije;
 • doprinos razvoju i promociji geoturizma u RH;

promocija volonterskih aktivnosti hrvatske studentske populacije i speleoloških udruga u području zaštite okoliša.